سئوالی ساده دارم از حضورت من آیا زنده ام وقت ظهورت